28 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز


28 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز - تصویر 1

عکاس ۳۰ ساله مجارستانی Sarolta Ban برای ساختن عکس هایش، گاهی تا حدود ۱۰۰ لایه عکس، نقاشی و جلوه های تکنیکی را بر روی هم قرار می دهد تا به تخیلی که در ذهنش تجسم کرده دست یابد. با این وجود آثار این عکاسی بوداپستی، پیچیده نیست. فضای این تصاویر، در نگاه اول، سرد و غمگین است ولی احساس بدبینانه ای به بیننده منتقل نمی کند. عکاس امیدوار است شخصیت های درون تابلو و بینندگان، همزمان فرصتی بیابند تا در همهمه زندگی شلوغ، لحظات آرام و متفکرانه ایی را تجربه کنند. معمولا در کنار هر پرتره یکی از حیوانات نمادین نظیر کلاغ و گرگ حضور دارند که می توانند نماینده یا ناظرِ امیال درونی و باستانی بشر باشند.

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 ت��ویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

30 تصویر جادویی رویا گونه و خیال انگیز

آثار عکاسی Sarolta Ban به شدت دستکاری شده است تا آنجا که مرز بین نقاشی و عکاسی در کارهایش در هم می آمیزد. به نظر می رسد مهمترین چیز برای او به تصویر کشیدن دنیایی است که در ذهنش وجود دارد و برای همین تعهدی برای پایبندی به اصول و توقعات مربوط به یک تابلوی عکس نشان نمی دهد.

نظر شما در خصوص این تصاویر چیست؟

منبع: لاپلاس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه